�������������� ���� ������������������������
 
2004,
Nikolaj Kalasznikow