���������� �� ���������������� ���� ��������
 
2004,
Nikolaj Kalasznikow