�������������� (������������ ��������������������������)
 
2004,
Nikolaj Kalasznikow