�������� ������ ���������������� ����������
 
2004,
Nikolaj Kalasznikow