�������� �� �������������������� ������������������
 
2004,
Nikolaj Kalasznikow