�������������� ���������������� ������������
 
2004,
Nikolaj Kalasznikow