�� ���������������� ������������. ��������������
 
2004,
Nikolaj Kalasznikow