���� ������������ ��������������. ��������������
 
2004,
Nikolaj Kalasznikow