���� ���� ����������������, ���� ������ - ���������������������� ����������
 
2004,
Nikolaj Kalasznikow