�������������� ���� �������� ������
 
2004,
Nikolaj Kalasznikow