���������� ���� ������������
 
2004,
Nikolaj Kalasznikow