������ ������ ���� ������������������ ��������, �� ������ ������ ����������������
 
2004,
Nikolaj Kalasznikow