�������� ������ ������������ ����������
 
2004,
Nikolaj Kalasznikow