���������������� �������� �� ���������� ����������
 
2004,
Nikolaj Kalasznikow