������������������ �� ������������ ������������
 
2004,
Nikolaj Kalasznikow