������������ �� ��������
 
2004,
Nikolaj Kalasznikow