4 �� 1(������ �������� ����������)
 
2004,
Nikolaj Kalasznikow