���������������� (�������� ����������������������)
 
2004,
Nikolaj Kalasznikow