���������������� (�������������������� ������������ ����������������)
 
2004,
Nikolaj Kalasznikow