������������ �������� �� ������������
 
2004,
Nikolaj Kalasznikow