�� ������������ ���������� �� ����������
 
2004,
Nikolaj Kalasznikow