������������ ������������������
 
2004,
Nikolaj Kalasznikow