3 ������������������. ��������������������
 
2004,
Nikolaj Kalasznikow