���������� �� �������������� ��������
 
2004,
Nikolaj Kalasznikow