�������������� ������ (���� ���� ������)
 
2004,
Nikolaj Kalasznikow