�������� �� ���������������� ������
 
2004,
Nikolaj Kalasznikow