���������� �� ���������������������� ����������
 
2004,
Nikolaj Kalasznikow